Kim Kardashian wows on the cover of T Singapore magazine