Adekunle Gold Spots Simi’s Orange Pant In Beach Photos, Simi Reacts